หมวดหมู่ BLOCKCHAIN

บล็อคเชน (Blockchain) คือเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบห่วงโซ่คล้องกัน มีทั้งกระจายศูนย์ หรือไร้ตัวกลางในการควบคุม และรวมศูนย์ โดยอาศัยหลักการ Consensus หรือข้อตกลงร่วมกันของ Network เครือข่ายในการปรับปรุง หรือจัดการระบบฯ