ความรู้ทั่วไประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (PAN, LAN, MAN, WAN คืออะไร ?)

ระบบเครือข่าย (Network) คือกลุ่มของเทคโนโลยีที่ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ตัวกลาง และอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างกันได้ เป็นการใช้แหล่งข้อมูลร่วมกันแบบเรียลไทม์ (Real time)

ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • Personal Area Network (PAN)
 • Local Area Network (LAN)
 • Metropolitan Area Network (MAN)
 • Wide Area Network (WAN)

Personal Area Network (PAN)

 1. เครือข่ายส่วนบุคคล
 2. ระยะทางการเชื่อมต่อไม่เกิน 5 เมตร
 3. เชื่อมต่อแบบไร้สาย

Local Area Network (LAN)

 1. เครือข่ายท้องถิ่น
 2. ระยะทางการเชื่อมต่อไม่เกิน 10 กิโลเมตร
 3. มีความเร็วสูง
 4. นิยมใช้ในองค์กร, สำนักงาน
 5. สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ตได้ดี
 6. ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันเช่น แฟ้มข้อมูล, ฐานข้อมูล และเครื่องพิมพ์ร่วมกัน เป็นต้น

ชนิดเครือข่าย LAN

 • แบบลูกข่าย/แม่ข่าย (Client/Server) : มีแม่ข่าย (Server) เป็นผู้บริการให้ลูกข่าย (Client) ที่เชื่อมต่อในเครือข่ายแลน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ แม่ข่ายกำหนดหน้าที่เฉพาะ (Delicate Server), แม่ข่ายไม่กำหนดหน้าที่เฉพาะ (Non delicate server)
 • แบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer to Peer) : เครื่องในเครือข่ายมีสถานะเท่าเทียมกันหมด สามารถเป็นผู้ให้บริการ และผู้รับบริการในขณะใดขณะหนึ่งได้

Metropolitan Area Network (MAN)

 1. เครือข่ายขนาดใหญ่
 2. ระยะทางการเชื่อมต่อประมาณ 50 กิโลเมตร
 3. ครอบคลุมทั้งตำบล หรืออำเภอ
 4. อาจเกิดจากการเชื่อมต่อของ LAN หลายเครือข่าย

Wide Area Network (WAN)

 1. เครือข่ายขนาดใหญ่ มาก
 2. เครือข่ายประกอบด้วย LAN และ MAN
 3. ครอบคลุมทั้งประเทศ หรือทั่วโลก แบ่งเป็น Private และ Public
เครือข่าย Network
ระบบเครือข่าย Network

รู้หรือไม่ว่า Internet เป็นเครือข่ายแบบใด ?

ตอบ แบบ Public WAN นั่นเอง

ช่วยเผยแพร่โหน่ย:
Verified by MonsterInsights